Privacy

Opgesteld:  25/05/2018

Naam en adres(zetel) praktijk: Medisch Huis Roomakker

 

Wat is GDPR/AVG?

General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die afdwingbaar is van 25 mei 2018 heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren, te beschermen en te beveiligen.

 

Persoonlijke gegevens

Uw (tand)arts verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van gezondheidszorg en administratie (mutualiteiten, RIZIV, boekhouding, doorverwijzing, dentaal technicus, vastleggen van afspraken,...) uw persoonlijke gegevens.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door de daar toe bevoegde personen binnen de praktijk en voor administratieve doeleinden  buiten deze praktijk zoals mutualiteiten en RIZIV. 

De gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden in het kader van geneeskundige en tandheelkundige zorgen en doeleinden waarvoor ze bijgehouden worden. Het is mogelijk dat de gegevens gedeeld worden met derde partijen als hiervoor gerechtigde redenen bestaan.

 

Veiligheidsmaatregelen

Uw (tand)arts verzekert de patiënten dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de persoonsgegeven maximaal te beschermen en er op toe te zien dat de bescherming gewaarborgd blijft. Met de partijen waarmee gegevens worden gedeeld is een verwerkersovereenkomst afgesloten die de veiligheid van de gegevens waarborgt. De bewaartijd van de gegevens zijn conform de AVG wetgeving.

 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Medisch huis ‘Roomakker’ zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. 

Deze privacyverklaring wordt steeds up-to-date gehouden en aangepast aan de vigerende AVG-regelgeving.

 

Rechten patiënten

Patiënten kunnen ten allen tijde vragen om hun gegevens in te kijken, te wijzigen, door te geven of te schrappen indien daar een gegronde reden voor is en voor zover er geen conflicterende rechten of belangen zijn.